Polityka prywatności

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI (WWW)

 

MOTORTEST ANNA SZADKOWSKA (dalej: „Dealer” lub Autoryzowany Dealer Hyundai”),w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych jako ich administrator traktują kwestie związane z Państwa prywatnością priorytetowo. Z tego względu pragniemy wyjaśnić Państwu w jaki sposób będą przetwarzane dane przez Państwa udostępniane. W szczególności naszym nadrzędnym celem jest, aby Państwa dane były przetwarzane w zgodnie z obowiązującym prawem.

 

1. Niniejsza Informacja o prywatności ma zastosowanie do sprzedaży produktów i świadczenia usług bezpośrednio przez Dealera. W przypadku produktów i usług świadczonych przez Hyundai Motor Poland szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie https://www.hyundai.pl/fileadmin/Informacja_O_Prywatnosci_Hyundai.pdf

 

2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być przypisane do konkretnej i indywidualnie oznaczonej osoby – np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer VIN czy numer rejestracyjny pojazdu. Podanie przez Państwa tych danych jest zupełnie dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku ich podawania. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych może być jednak brak możliwości świadczenia dla Państwa usług lub sprzedaży produktów Hyundai.

 

3. W trakcie korzystania z naszych usług lub w związku z zakupem naszych produktów, Państwa dane będą przetwarzane w szczególności w następujących celach:

bezpieczeństwa

Przetwarzanie w powyżej opisanych celach wynika z niezbędności przetwarzania do wykonania umów, których Państwo są stroną lub jest uzasadnione interesem Dealera jako administrator tych danych, przy czym w takim przypadku mają Państwo prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu ze względu na Państwa indywidualną sytuację. 

 

4. Dane osobowe są przetwarzane dla powyżej określonych celów i będą usunięte po ich spełnieniu lub po okresie wynikającym z przepisów prawnych jeśli ma to zastosowanie, a także z wewnętrznej polityki.

 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym Autoryzowanym Dealerom Hyundai, Autoryzowanym Stacjom Obsługi lub Hyundai Motor Poland Sp. z o. o. – w zakresie świadczenia dla Państwa usług i produktów i nie będą przekazywane innym stronom trzecim, chyba, że okaże się to niezbędne do świadczenia usług lub dla zapewnienia naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich. Informujemy ponadto, że celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług zlecamy niektóre czynności przetwarzania innym podmiotom wyspecjalizowanym w danych dziedzinach – np. dostawcom usług technicznych, Centrum Obsługi Klienta, agencjom marketingowym, agencjom badawczym (gdy ma to zastosowanie) itp. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być w powyższych celach również przekazywane lub udostępniane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Unii Europejskiej, w tym w szczególności do Korei Południowej, co do której Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych. W każdym przypadku zapewniamy, że przekazywanie Państwa danych odbywa się wyłącznie z niezbędnym zakresie w oparciu o odpowiednie instrumenty prawne – np. standardowe klauzule umowna lub wiążące reguły korporacyjne i daje niezbędne gwarancje bezpieczeństwa i poufności. Takie przekazywanie dotyczy przede wszystkim świadczenia usług serwisowych samochodów Hyundai. W przypadku zarówno przekazywania jak i powierzania Państwa danych podmiotom trzecim w naszym imieniu zawsze upewniamy się, że podmioty takie spełniają wymogi przepisów i naszych wewnętrznych polityk bezpieczeństwa. Państwa dane mogą być również przekazywane odpowiednim władzom w przypadku gdy wystosują one odpowiednio uzasadnione zapytanie. Informujemy, że w przypadku korzystania z usługi Live Chat – aktywnego okna rozmowy z konsultantem na naszej stronie internetowej www.hyundai.pl, wszelkie podane przez Państwa dane za pośrednictwem tego kanału komunikacji są przez nas przetwarzane w celu obsługi Państwa zapytania. Dane przekazywane za pośrednictwem tego narzędzia, będą ponadto powierzone do przetwarzania spółce LiveChat Inc -dostawcy narzędzia LiveChat, a zatem będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

 

6. Jako do klientów marki Hyundai, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie zgody na kontakt z Państwem w celu prezentacji Państwu produktów i usług podmiotów z grupy Hyundai oraz badania Państwa poziomu satysfakcji z tych produktów i usług. Taka zgoda jest zupełnie dobrowolna i niezależna od przetwarzania Państwa danych na potrzeby wykonania łączących nas lub innych Autoryzowanych Dealerów i Autoryzowane Stacje Obsługi i Państwa umów. 

 

7. Zgadzając się na kontakt marketingowy, wyrażacie Państwo zgodę, że będziemy używali Państwa adresu e-mail, adresu pocztowego lub numeru telefonu (w zależności od zakresu Państwa zgody), a także innych danych osobowych, które zostały lub zostaną zebrane, w celu wysyłania komunikatów marketingowych, informacji o ofertach i produktach podmiotów grupy Hyundai, w tym w celu personalizacji i dostosowania takiej komunikacji do Państwa zainteresowań, np. w oparciu o produkty, które zostały przez Państwa zakupione. W zakresie personalizacji komunikatów Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

8. Informujemy, że w każdym momencie mogą Państwo wycofać powyżej udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość od momentu wycofania, bez żadnych opłat, poprzez informację przekazaną do Państwa Autoryzowanego Dealera Hyundai lub Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai za pomocą danych kontaktowych podanych w zakładce Kontakt. 

 

Prosimy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania dalszych informacji o produktach i usługach grupy Hyundai, oraz że przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach może być nadal dozwolone na podstawie przepisów prawa pomimo wycofania zgody (np. gdy są Państwo klientem Dealera i Państwa dane przetwarzane są w związku z zawartą umową sprzedaży samochodu lub wykonywaniem gwarancji).

 

9. Na Państwa życzenie przekażemy Państwu bez żadnych kosztów informację o zbieranych przez nas danych osobowych (prawo dostępu do danych). Oprócz prawa dostępu do danych przysługuje Państwo prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, jak również przenoszenia danych (gdy jest to przewidziane prawem) oraz żądania sprostowania Państwa danych jeśli stwierdzą Państwo ich niedokładność. Mają Państwo również prawo zgłoszenia skargi w zakresie przetwarzania odpowiednim organom. Jeśli z punktu widzenia prawa lub innych okoliczności wymagających dłuższego przetwarzania usunięcie danych okaże się nie możliwe, zapewnimy aby Państwa dane nie były na bieżąco używane. W zakresie powyższych żądań mogą Państwo zgłaszać je pisemnie do Autoryzowanego Dealera Hyundai lub Autoryzowanej Stacji Obsługi, za pomocą danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt. 

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt:

Tel. 22 470 08 24

e-mail: Rodo@motortest.com.pl

adres: ul. Franciszka Hynka 2A

           02-149 Warszawa

 

Lista Autoryzowanych Dealerów Hyundai oraz Autoryzowanych Stacji Obsługi Hyundai dostępna jest na naszej stronie internetowej www.hyundai.pl/Znajdz_dealera/

Dane Hyundai Motor Poland sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie: ul. Wołoska 24, 02-02-675 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000067315, NIP: 5210335531, REGON: 010372343.